Bun, B. T. ., Vin, B. C. ., & Bắc, N. H. . (2022). MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG CỦA NAM GIỚI VIỆT NAM. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.493