Ngọc, P. M. ., & Quang, N. . (2022). GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC NỮ: TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.492