Khánh, N. D. ., Đạt, N. Q. ., Quang, N. ., Giang, T. H. ., Thảo, N. H. ., & Tuấn, C. Đắc . (2022). U TUYẾN MÀO TINH HOÀN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN). Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.489