Quang, N. ., Tú, N. A. ., & Ngọc, P. M. . (2022). CO THẮT ÂM ĐẠO: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.488