Thảo, N. H. ., Quang, N. ., Giang, T. H. ., Long, L. Q. ., Dũng, N. T. ., Thành, T. T. ., Khánh, N. D. ., Quang, B. V. ., & Tuấn, C. Đắc . (2022). ĐIỀU TRỊ XƠ CỨNG VẬT HANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT MẢNG XƠ VÀ GHÉP BẰNG TĨNH MẠCH HIỂN: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP NỘI SOI TĨNH MẠCH HIỂN. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.486