Anh, T. L. D. ., Minh, T. H. ., Phong, T. T. ., & Vũ, T. T. . (2022). CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ CƯƠNG DƯƠNG VẬT KÉO DÀI THỂ LƯU LƯỢNG CAO: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.485