Yến, Q. T. ., Lâm, Q. H. ., Thụy, Đoàn M. ., Hảo, V. T. ., Trang, N. H. ., Nam, N. T. ., & Đức, C. V. . (2022). ĐẶC ĐIỂM ỐNG SINH TINH VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.484