Thành, N. T. ., & Nam, T. H. . (2022). HIỆU QUẢ CỦA VI PHẪU THẮT TĨNH MẠCH TINH GIÃN TRÊN BỆNH NHÂN VÔ SINH TẠI BỆNH VIỆN 19-8, BỘ CÔNG AN. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.477