Minh, T. H. ., Trung, N. Q. ., Quang, N. T. ., Anh, T. L. D. ., Hòa, T. P. ., & Phong, T. T. . (2022). ĐẶT THỂ HANG NHÂN TẠO LOẠI 3 MẢNH ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG NẶNG SAU CHẤN THƯƠNG GÃY KHUNG CHẬU PHỨC TẠP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.476