Quang, N. ., Ngọc, P. M. ., Việt, Đinh H. ., Cường, T. K. ., Tú, N. A. ., & Hiệp, N. T. H. . (2022). HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NAM GIỚI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.475