Bình, N. T. ., Hương, ĐoànThị ., Hiếu, P. V. ., Dũng, T. T. ., & Tình, N. T. . (2022). THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, NĂM 2020. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.469