Hường, V. T. ., & Kiên, T. B. . (2022). ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.468