Kiên, N. X. ., Chuyên, N. V. ., & Xuyến, Đinh T. . (2022). THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MỘT SỐ TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA CHO TRẺ EM <36 THÁNG TUỔI TẠI VIỆT NAM 2019-2021. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.457