Thắng, T. T. ., Thiều, N. Q. ., & Trâm, Q. A. . (2022). NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN (2020). Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.456