Lý, T. T. ., Nhân, L. V. ., Thắng, T. Q. ., Trang, N. T. ., & Dũng, Đào V. . (2022). THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, NĂM 2020-2021. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.451