Dũng, Đỗ M. ., Thiện, N. H. ., Hà, N. T. T. ., Quý, N. V. ., Thuận, T. Đức ., Liêm, V. T. ., Kiểm, T. T. ., Luân, P. T. ., & Thảo, N. T. T. . (2022). HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỰ CỐ Y KHOA TẠI CÁC BỆNH VIỆN CỦA TỈNH THÁI BÌNH. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.406