Phương, V. T. . (2022). MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề). https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.398