Tùng, V. T. ., Toàn, N. H. ., Trinh, N. T. T. ., Vinh, T. T. ., & Phương, N. T. M. . (2022). ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN QUA CHỈ SỐ APRI TRONG PHẪU THUẬT KASAI ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH TYPE III. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). https://doi.org/10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.397