Đạt, L. M. ., Thắng, N. H. ., Thanh, P. H. ., & Thuỷ, C. T. T. . (2022). THỰC TRẠNG HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(4). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i4.390