Duyên, B. T., & Trí, Đặng L. (2021). TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC NĂM 2020. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(3 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i3.38