Đào, M. A. (2022). THƯƠNG TÍCH TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(3). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.349