Long, N. H. ., & Thành, N. Đức . (2022). ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ GIAO TIẾP CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: KHẢO SÁT TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(3). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.340