Minh, N. T. H. ., & Hương, Đỗ T. T. . (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHÌ ĐẠI LỢI Ở MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT NAM. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(3). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.338