Bình, T. T. T. ., & Luật, N. D. . (2022). KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU ĐƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 NĂM 2021. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(3). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.335