Minh, L. N. ., Ngọc, N. H. N. ., Viễn, L. T. ., Quang, T. T. ., Hổ, P. V. ., Trung, T. N. ., Huệ , P. T. K. ., & Khánh, L. H. (2022). KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(3). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.321