Anh, N. K. . (2022). Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(2). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2.316