Dũng, N. V. ., Thịnh, N. T. ., & Phú, P. V. . (2022). BỔ SUNG BỘT ĐA VI CHẤT BIBOMIX CẢI THIỆN KHẨU PHẦN CỦA TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI SAU ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2018 . Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(2). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2.296