Lan, L. T. ., Nhung, N. T. ., & Khái, P. N. . (2022). THỰC TRẠNG NHIỄM ASEN TRONG THỰC PHẨM TẠI 6 XÃ HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2017. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.281