Chín, H. M. ., Nam, T. P. ., Đăng, N. M. ., Lan, T. T. P. ., Chương, N. H. ., & Anh, V. T. K. . (2022). KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG THIẾU MÁU DINH DƯỠNG Ở PHỤ NỮ ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.278