Chuyên, N. V. ., Anh, L. T. ., Trang, N. T. T. ., Trường, H. T. ., Minh, T. Đức ., Hằng, Đinh T. D. ., & Chính, V. Đình . (2022). THỰC TRẠNG NHIỄM CADIMI TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA TẠI ĐẮK LẮK NĂM 2020. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.274