Nghĩa, L. L. ., Việt, Đỗ H. ., Ngọc, N. B. ., Hoa, L. P. ., Tới, P. L. ., & Duy, H. B. . (2022). TÌNH TRẠNG LỢI CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VÀ NĂM THỨ BA CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 . Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.272