Anh, N. T. V. ., Dũng, V. A. ., Cường, L. Đức ., Anh, V. Đức ., & Anh, Đỗ T. . (2022). Một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng của học sinh tại 2 trường Trung học cơ sở thành phố Thái Bình năm 2020. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.262