Hậu, H. T. K. ., Tiên, P. T. T. ., Nghiệp, T. T. ., & Hiếu, N. P. T. . (2022). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUANG ĐÔNG THỂ MI BẰNG LASER VI XUNG CHỌN LỌC TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM TUYỆT ĐỐI. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.261