Tâm, N. T. T. ., Tiên, P. T. T. ., Tùng, N. T. ., & Tuấn, L. M. . (2022). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT ĐẶT VAN DẪN LƯU AHMED TRÊN MẮT GLÔCÔM THỨ PHÁT SAU CẮT DỊCH KÍNH. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.259