Trinh, L. T. D. ., Bình, N. T. ., Tuân, N. M. ., & Quang, P. D. . (2022). KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM VIRUT VIÊM GAN B Ở ĐỒNG BÀO KHMER HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.253