Trí, B. Đặng M. ., Tâm, P. N. ., Thảo, L. P. N. ., & Bền, N. H. . (2022). THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH SAU PHẪU THUẬT BASEDOW TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.250