Ben, N. H., Manh, P. V., Hoan, B. D., Phong, V. Q., Khoi, N. V., & Phuong, N. M. (2021). ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.197