Ha, L. T., Thiem, V. D. ., & Phuc, P. H. (2021). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐEO MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ NGHE KÉM DƯỚI 3 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.194