Ly, T. T., Thang, T. Q., & Luong, D. D. (2021). SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ Ở VIỆT NAM NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÓ HỆ THỐNG, GIAI ĐOẠN 2010-2020. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.193