Hien, L. X., Tien, N. Q., & Phuong, T. T. (2021). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO DO TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SAU KHI RA VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.191