Tri, N. M., Van, L. T. T., Vinh, L. T., Ha, V. T. N., Phuong, N. T., & Van, N. T. . (2021). THỰC TRẠNG SỨC KHỎE THỂ CHẤT CỦA NGƯỜI TỪ 60 TUỔI TRỞ LÊN TẠI CÁC CÂU LẠC BỘ DƯỠNG SINH Ở QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.188