Lien, P. P., Anh, T. H., & Anh, B. T. M. (2021). BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG, NĂM 2020. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.180