Tri, B. D. M., Chi, B. D. P., Nhan, N. H., & Giang Lam, D. N. (2021). HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.176