Nguyet, D. B., Long, N. T., Lenh , B. V., & Trung, N. Q. (2021). GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG HẸP KHOANG DƯỚI MỎM CÙNG VAI. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.171