Thái, T. Đức ., & Cương, N. K. . (2024). 8. BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LAO PHỔI TIỀN SIÊU KHÁNG THUỐC KẾT HỢP LAO GAN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 65(CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương). https://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD3.1103