Huy, L. N. ., Hòa, N. B. ., Giang, L. M. ., Bình, N. H. ., & Lượng, Đinh V. . (2024). 5. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM THEO THANG ĐIỂM PHQ-9 Ở NGƯỜI BỆNH LAO KHÁNG THUỐC TẠI VIỆT NAM NĂM 2023. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 65(CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương). https://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD3.1100