Binh, H. V., & Quynh, T. T. N. (2021). THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2017. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(4 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i4.109