Ly, P. T. H. . (2024). 28. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN Y KHOA NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2022. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 65(CD2). https://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD2.1032