(1)
Cường, T. D. .; Hạnh, T. T. T. .; Hưng, N. D. .; Minh, N. L. .; Đạt, Đỗ T. .; Hưng, Đoàn Q. .; Giang, L. M. .; Hảo, T. T. .; Khánh, Đỗ N. .; Hường, N. T. T. .; Luyến, L. Đình .; Hà, N. T. T. .; Toàn, Đỗ T. T. . THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU BÁC SĨ CHUYÊN KHOA SẢN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH, HUYỆN THEO CÁC VÙNG SINH THÁI VIỆT NAM. YHCĐ 2023, 64.