(1)
Hiệp, B. T. .; Hoàng, N. T. X.; Mãi, Đỗ V.; Lộc, N. Đức. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ. YHCĐ 2021, 62.